MACDOWELL, Edward (1860-1908)

Edward MacDowell

Nhạc sĩ người Mỹ

Ngày sinh: 18 December 1860
Ngày mất: 23 January 1908


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: