LESCHETIZKY, Theodor (1830-1915)

Theodor Leschetizky

Nhạc sĩ người Balan

Ngày sinh: 22 June 1830
Ngày mất: 14 November 1915


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: