SINDING, Christian (1856-1941)

Christian Sinding

Nhạc sĩ người Na-uy

Ngày sinh: 11 January 1856
Ngày mất: 3 December 1941


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: