SILHOUETTE, Op.8 No.2

Tác giả : Antonín Dvořák (1841-1904)
Thời điểm sáng tác : 1870-1879
Thể loại : Piece
Tác phẩm gốc : Silhouettes, Op.8
Sách học piano : Masterpieces of Piano Music (p.163)