STRAUSS, Richard (1864-1949)

Richard Strauss

Nhạc sĩ người Đức

Ngày sinh: 11 June 1864
Ngày mất: 8 September 1949


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: