AH! VOUS DIRAI-JE MAMAN!, K.265

Tác giả : Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Thời điểm sáng tác : 1780-1782
Thể loại : Variation (Biến tấu)
Sách học piano : Les Classiques Favoris du Piano – Volume 2 (p.56)

Tác phẩm có 1 Chủ đề chính (Theme) và 12 biến tấu (Variation):
THEME – Andantino

VARIATION 1 – Allegretto

VARIATION 2 – Allegro

VARIATION 3 – Allegretto

VARIATION 4 – Allegretto

VARIATION 5 – Allegro

VARIATION 6 – Allegro

VARIATION 7 – Allegro

VARIATION 8 – Andantino

VARIATION 9 – Allegro

VARIATION 10 – Allegro

VARIATION 11 – Adagio

VARIATION 12 – Allegro