LULLY, Jean-Baptiste (1632-1687)

Jean-Baptiste Lully

Nhạc sĩ người Ý

Ngày sinh: 28 November 1632
Ngày mất: 22 March 1687


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: