MARCHE FUNÈBRE from the Piano Sonata No.2 in B♭ minor, Op.35

Tác giả : Frédéric Chopin (1810-1849)
Thời điểm sáng tác : 1837
Thể loại : Sonata, March
Tác phẩm gốc : Piano Sonata No.2, Op.35
Sách học piano : Les Classiques Favoris du Piano – Volume 7 (p.36)