ARIETTE & VARIATIONS in A major

Tác giả : Joseph Haydn (1732-1809)
Thể loại : Variation (Biến tấu)
Sách học piano : Les Classiques Favoris du Piano – Volume 3 (p.57)

Tác phẩm có 1 Chủ đề chính (Theme) và 18 biến tấu (Variation):
THEME – Allegretto

VARIATION 1 – Allegro

VARIATION 2 – Allegretto

VARIATION 3 – Allegro

VARIATION 4 – Allegro

VARIATION 5 – Allegretto

VARIATION 6 – Allegretto

VARIATION 7 – Allegro

VARIATION 8 – Allegretto

VARIATION 9 – Andantino

VARIATION 10 – Allegretto

VARIATION 11 – Allegretto maestoso

VARIATION 12 – Allegro

VARIATION 13 – Allegretto

VARIATION 14 – Allegretto

VARIATION 15 – Allegro

VARIATION 16 – Andantino

VARIATION 17 – Adagio

VARIATION 18 – Allegro