FIELD, John (1782-1837)

John Field

Nhạc sĩ người Ai-len

Ngày sinh: 26 July 1782
Ngày mất: 23 January 1837


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: