MOSCHELES, Ignaz (1794-1870)

Ignaz Moscheles

Nhạc sĩ người Czech

Ngày sinh: 23 May 1794
Ngày mất: 10 March 1870


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: