PURCELL, Henry (1659-1695)

Henry Purcell

Nhạc sĩ người Anh

Ngày sinh: 10 September 1659
Ngày mất: 21 November 1695


Các tác phẩm do BNTT-Piano thực hiện: